Categories
Zespół Ekspertów Farmacji do 2018 r.
Grzegorz Bazylak
Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Chair and Department of Bromatology, Faculty of Pharmacy, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University in BYDGOSZCZ

Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwent Wydziału Chemii Spożywczej (obecnie Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) Politechniki Łódzkiej w Łodzi, gdzie rozpoczął jeszcze jako student swoją działalność naukowo-dydaktyczną w Instytucie Podstaw Chemii Żywności i uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora. W latach 1991-2001 był adiunktem w Katedrze Higieny oraz w Instytucie Fizjologii i Biochemii na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi). W latach 1991-2006 był członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczo Rozwojowego ORAM w Łodzi.  Stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych uzyskał w 2003 roku na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny), a tytuł profesora nauk farmaceutycznych uzyskał w lipcu 2013 roku. Odbył staże naukowe, m.in. w Szwecji – Karolinska Institutet oraz Univeristy of Lund, w Wielkiej Brytanii – Imperial College of Science, Technology and Medicine oraz University of Birmingham, w Japonii – University of Nagoya, w Belgii – University of Antwerp. Jego dorobek naukowy obejmuje zagadnienia analizy chemicznej, farmakochemii supramolekularnej, farmakobromatologii, nutreomiki oraz chemometrii medycznej. Opublikował 125 artykułów pełnotekstowych oraz 160 komunikatów konferencyjnych oraz jest współautorem 3 podręczników. Prof. G. Bazylak przez 5. lat był redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma naukowego The Open Chemical & Biomedical Methods Journal (Bentham Science, USA) oraz jest od kilku lat członkiem kolegiów redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych z listy JCR: Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, Current Pharmaceutical Analysis, Current Drug Discovery Technologies oraz Frontiers in Bioscience. Zredagował cykl 9. monograficznych numerów czasopism międzynarodowych (łącznie 950 stron), które dotyczyły farmakochemii supramolekularnej, skriningu leków i analizy farmaceutycznej. W latach 2003-06 był koordynatorem Europejskiego Programu Socrates-Erasmus w Akademii Medycznej w Bydgoszczy i jej sukcesorce czyli Collegium Medicum UMK. Prof. G. Bazylak jest współzałożycielem Fundacji Polska Sieć Chemii Supramolekularnej w Warszawie oraz członkiem Komisji Analizy Śladowej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (2007-2016), Polskiego Komitetu Zielarskiego-ESCOP, Polskiego Towarzystwa Botanicznego-Oddział Bydgoski, Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów, Polskiego Towarzystwa Proteomicznego-EuPA oraz członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (Niemcy) oraz Human Proteome Organization HUPO (USA).  Za swoją działalność uzyskał m.in. nagrodę indywidualną I-stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej RP (2003) oraz nagrodę Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (2004).


Prof. dr hab. farm. inż. Grzegorz BAZYLAK is the Head of the Chair and Department of Bromatology at the Faculty of Pharmacy, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń. A graduate of the Faculty of Food Chemistry (now: the Faculty of Biotechnology and Food Sciences) at Lodz University of Technology in Lodz, where, being still a student, he began his scientific and teaching activity at the Institute of General Food Chemistry and was awarded the degree of doktor (PhD) with honours. In the years 1991–2001 he was an assistant professor at the Chair of Hygiene and the Institute of Physiology and Biochemistry at the Faculty of Medicine, the Medical University in Lodz. In the years 1991–2006 he was a member of the Scientific Council at ORAM Research and Development Centre in Lodz. He was awarded the degree of doktor habilitowany nauk farmaceutycznych (DPharm) in 2003 at the Faculty of Pharmacy at the Medical University of Gdańsk, and the title of profesor nauk farmaceutycznych (Professor of Pharmaceutical Sciences) in July 2013. He has done an academic internship in Sweden at Karolinska Institutet and University of Lund, in the UK at the Imperial College of Science, Technology and the Medicine and the University of Birmingham, in Japan at the University of Nagoya, in Belgium at the University of Antwerp. His scientific achievements include works on issues related to chemical analysis, supramolecular pharmaco-chemistry, pharmaco-bromatology, nutreomics and medical chemometrics. He has published 125 full-text articles and 160 conference communicates, he is a co-author of 3 textbooks. For 5 years Professor G. Bazylak was the chief editor of an international scientific journal The Open Chemical & Biomedical Methods Journal (Bentham Science, USA), and for several years he has been a member of editorial boards of international scientific journals listed on JCR: Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, Current Pharmaceutical Analysis, Current Drug Discovery Technologies and Frontiers in Bioscience. He has edited a cycle of nine monographic issues of international journals (in aggregate 950 pages) concerning supramolecular pharmaco-chemistry, medicine screening and pharmaceutical analysis. In the years 2003–2006 he was the co-ordinator of the European Socrates-Erasmus Programme at the Medical University in Bydgoszcz and its successor, that is Collegium Medicum at Nicolaus Copernicus University. Prof. G. Bazylak is a co-founder of the Foundation Polska Sieć Chemii Supramolekularnej in Warsaw and a member of the Trace Analysis Commission at the Analytical Chemistry Committee at the Polish Academy of Sciences (2007–2016), the Polish Herbal Committee—ESCOP, the Polish Botanical Society—Division in Bydgoszcz, the Polish Society of Herbalists and Phitotherapists, the Polish Proteomics Association —EuPA, and a member of numerous international scientific associations, to name a few: Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (Germany) and Human Proteome Organization HUPO (USA). For his activity he has been rewarded with, among others, the 1st degree individual award of the Minister of Health and Social Care of the Republic of Poland (2003) and the award of the Polish Pharmaceutical Society (2004).

Kategorie

Laureaci

Rekomendacje

Kalendarz

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930