Regulamin Nagrody Profesorów Farmacji

  1. Nagroda Profesorów Farmacji jest przyznawana dwa razy w roku, w czterech kategoriach:
   Kategoria 1: Leki i produkty pochodzenia naturalnego
   Kategoria 2: Dermokosmetyki i kosmeceutyki
   Kategoria 3: Wyroby Medyczne wszystkich klas
   Kategoria 4: Suplementy diety
  2. Godło „Nagroda Profesorów Farmacji” przyznaje Zespół Ekspertów Farmacji na podstawie materiałów przesłanych przez producenta lub dystrybutora produktu wraz z formularzem zgłoszenia do oceny. Nagroda jest przyznawana w przypadku uzyskania większości zwykłej głosów.
  3. Zespół Ekspertów Farmacji powoływany jest na czas określony i ocenia produkty zgłoszone w dwóch sesjach w ciągu roku.
  4. Zespół Ekspertów Farmacji tworzą: prof.  Magdalena Bujalska-Zadrożny, prof. Wojciech Kamysz, prof. Paweł Szymański.
  5. W pracy Zespołu Ekspertów Farmacji będzie uczestniczył bez prawa głosu Paweł Kruś – twórca Nagrody.
  6. Laureaci będą mogli umieszczać informację o wyróżnieniu produktu Nagrodą bez ograniczeń pól eksploatacji, w polskiej lub/i angielskiej wersji językowej, przez okres 1-3 lata tylko po podpisaniu Umowy Licencyjnej i uiszczeniu wynikających z niej opłat.
  7. W przypadku wykupienia licencji na 3 lata, Laureat otrzyma dodatkowe możliwości używania znaków: Złoty Medal Profesorów Farmacji i Złoty Laur Profesorów Farmacji przez cały okres trwania licencji, czyli 3 lata.
  8. Wszyscy uczestnicy Zespołu Ekspertów Farmacji wymienieni w pkt. 4 niniejszego regulaminu, Paweł Kruś  oraz Organizator – Media TV Plus Sp. z o.o. zobowiązują się do zachowania w największej tajemnicy listy preparatów, którym nie zostanie przyznane prawo do Nagrody, gdyż sam fakt dobrowolnego zgłoszenia ich do oceny Zespołu Ekspertów Farmacji jest zjawiskiem pozytywnym. Po każdej sesji ocen lista produktów, które nie otrzymały prawa do używania znaku Nagrody zostanie zniszczona przez Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni.
  9. Zespół Ekspertów Farmacji ani Organizator nie udzielą nikomu informacji o powodach negatywnej oceny.
  10. Produkt, któremu nie przyznano prawa do podpisania umowy licencyjnej na używanie znaków Nagrody, może być ponownie zgłoszony do oceny Zespołu Ekspertów Farmacji, jeżeli ulegnie zmianie jego skład lub metody jego produkcji lub zostaną opublikowane nowe wyniki badań klinicznych.
  11. Publikacja i prezentacja listy nagrodzonych preparatów będzie prowadzona systematycznie na stronach internetowych: managerapteki.pl, npf.org.pl, nazdrowie.pl, swiatlekarza.pl.
  12. W przypadku użycia znaku „Nagroda Profesorów Farmacji” niezgodnie z polskim prawem farmaceutycznym, autorskim lub reklamowym, prawo do użycia znaku Nagrody może zostać odebrane w trybie natychmiastowych. Do odebrania prawa do użycia znaku „Nagrody Profesorów Farmacji” moc wykonawczą ma decyzja Organizatora Media TV Plus Sp. z o.o.
  13. Zadaniem Organizatora – Media TV Plus Sp. z o.o. – jest skoordynowanie pracy Zespołu Ekspertów Farmacji oraz promocja Nagrody.
  14. Producenci lub dystrybutorzy mogą dobrowolnie zgłosić swoje produkty do oceny Zespołu Ekspertów Farmacji, wyłącznie po pisemnym zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i „Warunków Zgłoszenia do Nagrody Profesorów Farmacji.

*Znaki słowno-graficzne Nagrody Profesorów Farmacji są chronione prawnie i ich legalne użycie jest możliwe wyłącznie po uiszczeniu opłat wynikających z Umowy Licencyjnej.